Naše vinice

Hrozny, z nichž vytváříme víno, pochází z našich vlastních vinic, které se nachází z velké části v okolí Vrbice a část ve Velkých Pavlovicích.

Pro jednotlivé odrůdy jsme vybírali ty nejvhodnější polohy. S ohledem na jejich nároky na druh půdy, náklon stanoviště, vzdušného proudění a dalších neméně důležitých faktorů, které jsme při zakládání dobré vinice museli zohlednit.

O naše vinice se staráme s ohledem na dlouhodobou udržitelnost a rozmanitost živočišných i rostlinných druhů v naší krajině. Považujeme za nezbytné podporovat přirozené funkce agroekosystému, které jsou zemědělskou produkcí přímo či nepřímo ovlivňovány. Jsme si vědomi toho, že musíme skloubit naše požadavky na vinici a zároveň udržovat půdu plnou života, aby i dalším generacím mohla plnohodnotně sloužit.

The grapes which we create the wine from comes from our own vineyards, located largely in the vicinity of Vrbice and partly in Velke Pavlovice.

For each variety, we chose the most suitable location with regard to their demands on soil type, habitat slope, air flow and other equally important factors that we had to take into account while founding a good vineyard.

 We take care of our vineyards with regard to long-term sustainability and diversity of animal and plant species in our countryside. We consider it necessary to promote the natural functions of agroecosystems which are directly or indirectly affected by agricultural production. We are aware of the fact that we need to combine our requirements in the vineyard and at the same time keep the soil full of life, so that it could adequately serve future generations.