Výroba vína

Hrozny, z nichž toto víno pochází, rostly a zrály ve vinici, jejíž poloha byla pečlivě vybrána s ohledem na specifické nároky této odrůdy. Díky náležité péči v průběhu celého roku dosahují hrozny té nejvyšší kvality. Zpracováním hroznů původními postupy – používanými již našimi předky – se dostává vínu plné a osobité chuti. V průběhu vzniku vín nebyly, až na nezbytný SO2, použity žádné další přísady, jež zásadně ovlivňují charakter naturálních vín. Veškerá manipulace je prováděna převážně cestou samospádu.

Víno vyzrává až do doby sudové zralosti v dřevěném sudu, speciálně určeném pro danou odrůdu. Nepoužíváme žádné moderní vinařské technologie ani řízené kvašení a selektované kvasinky, víno získává své kvality zejména správným zacházením s jemnými kaly, které jsou pro jeho vývoj absolutně nezbytné.

The grapes from which the wine originates grew and matured in the vineyard, whose location has been carefully selected with regard to the specific demands of this variety. Thanks to proper care throughout the year, the grapes reach the highest quality. Processing the grapes using original practices – already used by our ancestors – the wine gets full and distinctive flavor. In the course of the winemaking, apart from the necessary SO2, no other ingredients that fundamentally affect the character of the wine were used. All handling is carried out predominantly by gravity.

Wine matures until barrel-maturity in wooden barrels, specially made for given variety. We do not use modern winemaking technology nor controlled fermentation or selected yeast, wine acquires its quality especially by the right treatment with fine sediments, which are absolutely necessary for its development.